TelegramAutomationPro 

 • Tạo tài khoản telegram hàng loạt
 • Tích hợp nhiều web thuê OTP
 • Lưu Session files
 • Multi-threads & Proxy support
 • Kiểm tra đăng nhập, cập nhật avatar cho tài khoản Telegram
 • Tự động thu thập thành viên nhóm khác và thêm thành viên vào nhóm
 • Nhắn tin cho các thành viên online trong các nhóm
 • Seeding (hình ảnh + chữ) vào các nhóm một cách nhanh chóng
 • Nhắn tin theo danh sách chọn trước. Nhắn có hình hoặc chỉ nhắn chữ
 • Cho phép điều khiển bằng tay để thực hiện các thao tác khác
 • Hỗ trợ sử dụng proxy từ nhiều nguồn và Dcom 3G/4G để thay đổi IP
 • Hỗ trợ lưu cookies và profile để không phải đăng nhập lại